Д-р Васил Стояновски: Съображения за употребата на фактор Ха инхибитор

Презентацията е изнесена по време на Научен симпозиум Новости в антиагрегантната и антикоагулантна терапия, 11 -12 май 2013, Парк - хотел Москва.