Доц. Мария Токмакова: Съображения за употребата на фактор Ха инхибитор Apixaban – ефикасност, безопасност и открити въпроси

Презентацията е изнесена по време на Научен симпозиум Новости в антиагрегантната и антикоагулантна терапия, 11 -12 май 2013, Парк - хотел Москва.