Научен симпозиум Новости в антиагрегантната и антикоагулантна терапия, 11 -12 май 2013, Парк - хотел Москва - PDFs

Новости антиагрегантна и антикоагулантна терапия

Покажи брой 
Заглавие
Д-р Васил Велчев: Съвременно фармакологично и нефармакологично лечение на острия БТЕ
Доц. Евелина Пазванска: Нови възможности за лечение и вторична профилактика на БТЕ
Проф. Снежана Тишева: Антиагрегантни режими при пациентите третирани без реваскуларизация в условията на ОКС
Д-р Добри Хазърбасанов: Тромбоцитна реактивност, генетика и отговор към антиагреганти
Доц. Владимир Данов: CABG
Д-р Борислав Борисов: Антиагрегантна терапия при пациенти с ОКС и захарен диабет или бъбречна дисфункция
Доц. Добрин Василев: Предимства и ограничения при избора на Clopidogrel в лечението на пациентите с ОКС
Доц. Арман Постаджиян: Потенциални плейотропни ефекти отвъд P2Y12 тромбоцитната инхибиция
Доц. Николай Рунев: Продължителност на пероралната ДАТ след ОКС - с какви доказателства разполагаме?
Д-р Кирил Карамфилов: Имат ли място венозните антиагреганти - Cangelor и GP IIb/IIIa?