Европейски Гайдлайни

Европейски гайдлайни

Покажи брой 
Заглавие Посещения
Европейски препоръки 2016 за превенция на сърдечно-съдовите заболявания в клиничната практика 1165
Препоръки на ESC 2016 за поведение при предсърдно мъждене разработени в сътрудничество с EACTS 1468
Препоръки на ESC/EAS 2016 за подхода при дислипидемии 923
Препоръки на ESC 2016 за диагностика и лечение на остра и хронична сърдечна недостатъчност 2115
Доклад на ESC 2016 върху сърдечно-съдовата токсичност на онкологичното лечение, разработен под надзора на комитета за практически препоръки към ESC 793
Препоръки на ESC 2015 за поведение при пациенти с камерни аритмии и превенция на внезапна сърдечна смърт 1428
Препоръки на ESC 2015 за диагностика и лечение на перикардни болести 1455
Препоръки на ESC/ERS 2015 за диагностика и лечение на пулмоналната хипертония 1814
Препоръки на ESC 2015 за поведение при пациенти с остри коронарни синдроми без персистираща елевация на ST-сегмента 2283
Препоръки на ESC 2015 за поведение при инфекциозен ендокардит 1928
Асоциация за спешни сърдечно-съдови състояния: Инструментариум за вземане на клинични решения 2353
Препоръки на ESC/ESA за сърдечносъдова оценка и поведение при несърдечна хирургия 2014 1914
Препоръки на Европейското дружество по кардиология (ESC) за диагностика и лечение на острия белодробен емболизъм 2014 2889
Препоръки за миокардна реваскуларизация на ESC/EACTS 2014 2651
Препоръки на Европейското дружество по кардиология (ESC) за диагностика и лечение на болестите на аортата 2014 2417
Препоръки на Европейски Съвет по Ресусцитация (ERC) резюме на основните промени в алгоритмите за ресусцитация 2806
Препоръки на Европейското дружество по кардиология (ESC) за лечение на стабилна коронарна артериална болест 2013 3080
Препоръки на Европейското дружество по кардиология (ESC) за лечение на диабет, предиабет и сърдечно-съдови заболявания, разработени в колаборация с EASD 2133
Препоръки на Европейското дружество по кардиология (ESC) за лечение на клапните заболявания на сърцето (версия 2012) 2593
Препоръки на Европейското дружество по кардиология (ESC) за диагноза и лечение на остра и хронична сърдечна недостатъчност 3472