Европейски Гайдлайни

Европейски гайдлайни

Покажи брой 
Заглавие Посещения
Европейски препоръки 2016 за превенция на сърдечно-съдовите заболявания в клиничната практика 303
Препоръки на ESC 2016 за поведение при предсърдно мъждене разработени в сътрудничество с EACTS 324
Препоръки на ESC/EAS 2016 за подхода при дислипидемии 234
Препоръки на ESC 2016 за диагностика и лечение на остра и хронична сърдечна недостатъчност 1073
Доклад на ESC 2016 върху сърдечно-съдовата токсичност на онкологичното лечение, разработен под надзора на комитета за практически препоръки към ESC 363
Препоръки на ESC 2015 за поведение при пациенти с камерни аритмии и превенция на внезапна сърдечна смърт 793
Препоръки на ESC 2015 за диагностика и лечение на перикардни болести 981
Препоръки на ESC/ERS 2015 за диагностика и лечение на пулмоналната хипертония 1138
Препоръки на ESC 2015 за поведение при пациенти с остри коронарни синдроми без персистираща елевация на ST-сегмента 1552
Препоръки на ESC 2015 за поведение при инфекциозен ендокардит 1368
Асоциация за спешни сърдечно-съдови състояния: Инструментариум за вземане на клинични решения 1760
Препоръки на ESC/ESA за сърдечносъдова оценка и поведение при несърдечна хирургия 2014 1489
Препоръки на Европейското дружество по кардиология (ESC) за диагностика и лечение на острия белодробен емболизъм 2014 2187
Препоръки за миокардна реваскуларизация на ESC/EACTS 2014 2101
Препоръки на Европейското дружество по кардиология (ESC) за диагностика и лечение на болестите на аортата 2014 1941
Препоръки на Европейски Съвет по Ресусцитация (ERC) резюме на основните промени в алгоритмите за ресусцитация 2250
Препоръки на Европейското дружество по кардиология (ESC) за лечение на стабилна коронарна артериална болест 2013 2479
Препоръки на Европейското дружество по кардиология (ESC) за лечение на диабет, предиабет и сърдечно-съдови заболявания, разработени в колаборация с EASD 1695
Препоръки на Европейското дружество по кардиология (ESC) за лечение на клапните заболявания на сърцето (версия 2012) 2072
Препоръки на Европейското дружество по кардиология (ESC) за диагноза и лечение на остра и хронична сърдечна недостатъчност 2940