Европейски Гайдлайни

Европейски гайдлайни

Покажи брой 
Заглавие Посещения
Европейски препоръки 2016 за превенция на сърдечно-съдовите заболявания в клиничната практика 1339
Препоръки на ESC 2016 за поведение при предсърдно мъждене разработени в сътрудничество с EACTS 1677
Препоръки на ESC/EAS 2016 за подхода при дислипидемии 1060
Препоръки на ESC 2016 за диагностика и лечение на остра и хронична сърдечна недостатъчност 2311
Доклад на ESC 2016 върху сърдечно-съдовата токсичност на онкологичното лечение, разработен под надзора на комитета за практически препоръки към ESC 885
Препоръки на ESC 2015 за поведение при пациенти с камерни аритмии и превенция на внезапна сърдечна смърт 1566
Препоръки на ESC 2015 за диагностика и лечение на перикардни болести 1571
Препоръки на ESC/ERS 2015 за диагностика и лечение на пулмоналната хипертония 1930
Препоръки на ESC 2015 за поведение при пациенти с остри коронарни синдроми без персистираща елевация на ST-сегмента 2460
Препоръки на ESC 2015 за поведение при инфекциозен ендокардит 2047
Асоциация за спешни сърдечно-съдови състояния: Инструментариум за вземане на клинични решения 2467
Препоръки на ESC/ESA за сърдечносъдова оценка и поведение при несърдечна хирургия 2014 2014
Препоръки на Европейското дружество по кардиология (ESC) за диагностика и лечение на острия белодробен емболизъм 2014 3055
Препоръки за миокардна реваскуларизация на ESC/EACTS 2014 2768
Препоръки на Европейското дружество по кардиология (ESC) за диагностика и лечение на болестите на аортата 2014 2506
Препоръки на Европейски Съвет по Ресусцитация (ERC) резюме на основните промени в алгоритмите за ресусцитация 2915
Препоръки на Европейското дружество по кардиология (ESC) за лечение на стабилна коронарна артериална болест 2013 3188
Препоръки на Европейското дружество по кардиология (ESC) за лечение на диабет, предиабет и сърдечно-съдови заболявания, разработени в колаборация с EASD 2216
Препоръки на Европейското дружество по кардиология (ESC) за лечение на клапните заболявания на сърцето (версия 2012) 2728
Препоръки на Европейското дружество по кардиология (ESC) за диагноза и лечение на остра и хронична сърдечна недостатъчност 3567