Европейски Гайдлайни

Европейски гайдлайни

Покажи брой 
Заглавие Посещения
Европейски препоръки 2016 за превенция на сърдечно-съдовите заболявания в клиничната практика 748
Препоръки на ESC 2016 за поведение при предсърдно мъждене разработени в сътрудничество с EACTS 907
Препоръки на ESC/EAS 2016 за подхода при дислипидемии 541
Препоръки на ESC 2016 за диагностика и лечение на остра и хронична сърдечна недостатъчност 1612
Доклад на ESC 2016 върху сърдечно-съдовата токсичност на онкологичното лечение, разработен под надзора на комитета за практически препоръки към ESC 569
Препоръки на ESC 2015 за поведение при пациенти с камерни аритмии и превенция на внезапна сърдечна смърт 1068
Препоръки на ESC 2015 за диагностика и лечение на перикардни болести 1172
Препоръки на ESC/ERS 2015 за диагностика и лечение на пулмоналната хипертония 1468
Препоръки на ESC 2015 за поведение при пациенти с остри коронарни синдроми без персистираща елевация на ST-сегмента 1912
Препоръки на ESC 2015 за поведение при инфекциозен ендокардит 1646
Асоциация за спешни сърдечно-съдови състояния: Инструментариум за вземане на клинични решения 2048
Препоръки на ESC/ESA за сърдечносъдова оценка и поведение при несърдечна хирургия 2014 1705
Препоръки на Европейското дружество по кардиология (ESC) за диагностика и лечение на острия белодробен емболизъм 2014 2524
Препоръки за миокардна реваскуларизация на ESC/EACTS 2014 2380
Препоръки на Европейското дружество по кардиология (ESC) за диагностика и лечение на болестите на аортата 2014 2174
Препоръки на Европейски Съвет по Ресусцитация (ERC) резюме на основните промени в алгоритмите за ресусцитация 2503
Препоръки на Европейското дружество по кардиология (ESC) за лечение на стабилна коронарна артериална болест 2013 2795
Препоръки на Европейското дружество по кардиология (ESC) за лечение на диабет, предиабет и сърдечно-съдови заболявания, разработени в колаборация с EASD 1896
Препоръки на Европейското дружество по кардиология (ESC) за лечение на клапните заболявания на сърцето (версия 2012) 2331
Препоръки на Европейското дружество по кардиология (ESC) за диагноза и лечение на остра и хронична сърдечна недостатъчност 3218