Асоциация за спешни сърдечно-съдови състояния: Инструментариум за вземане на клинични решения

Инструментариумът за вземане на клинични решения на Асоциацията за остри сърдечно-съдови грижи (ACCA) е продукт на АССА. Той е разработен и се разпространява със субсидия за образователни цели осигурена от AstraZeneca и Novartis Pharma AG.

AstraZeneca и Novartis Pharma AG не са взели участие в разработването на тази публикация и по никакъв начин не са повлияли на съдържанието.

Acute Cardiovascular Care Association Clinical Decision-Making Toolkit

The ACCA Clinical Decision-Making Toolkit is produced by ACCA. Developed and distributed through an educational grant from AstraZeneca and Novartis Pharma AG.

AstraZeneca and Novartis Pharma AG were not involved in the development of this publication and in no way influenced its contents.

Héctor Bueno, MD, PhD, FESC
Editor in Chief

Pascal Vranckx, MD, PhD
Associate Editor

Уводни бележки

Лечението на острите сърдечно-съдови (СС, CV) състояния в последните години се усложни значително. Всеки професионалист, участващ в него, се среща с трудности при диагностиката, рисковата стратификация и лечението на такива пациенти. Много често се налага вземането на важни решения за много кратък срок, често в сложни клинични условия с ограничени ресурси.

Оптималното лечение на пациентите с остри СС състояния изисква задълбочено разбиране на СС анатомия и физиология, обучение по интензивна медицина, квалифицирани умения за прилагане на различни диагностични и терапевтични методи и добро познаване на функционирането и ресурсите на локалната система на здравеопазване.

Въпреки тези трудности, важна част от острите СС грижи се осъществяват първоначално от неспециалисти. Този инструментариум е създаден с цел осигуряване на насоки за бързо вземане на решения от лекарите неспециалисти, участващи в първоначалното лечение на пациенти с остри СС състояния, както и от бъдещите специалисти, които са в процес на обучение.

Ние решихме да опростим максимално този инструментариум, който се състои най-вече от алгоритми и таблици, които са лесни за употреба в условията, при които се прилагат началните остри съдечно-съдови грижи (линейки, спешни кабинети, коронарни звена, интензивни звена и т.н.). Инструментариумът е средство, спомагащо за вземане на точни първоначални решения при пациен-
тите с основни СС симптоми или остри СС синдроми.

Съдържанието му се основава на най-новите практически клинични препоръки или клиничния опит на редица европейски експерти в областите, в които няма писмени препоръки. Инструментариумът не замества учебниците и другите източници на информация, които трябва да бъдат използвани за постигане на оптимално лечение при тези пациенти.

Всички усилия, положени от авторите и лицата, участващи в разработването на инструментариума, си струват, ако дори един-единствен пациент с остър СС синдром в Европа бъде спасен или получи подобрение на състоянието си.

Héctor Bueno, MD, PhD, FESC
Август 2013 г.


ACCA Clinical Decision Making Toolkit: A key instrument for easily improving your clinical practice in acute cardiovascular carePreface


Acute cardiovascular care has become very complex over the past years. Every professional involved faces challenges in the diagnosis, risk stratification and treatment of these patients. Many times critical decisions have to be made in very short periods of time, often in difficult clinical environments with limited resources. The optimal management of patients with acute CV conditions requires a deep understanding of the CV anatomy and physiology, an important clinical training, advanced skills in a variety of diagnostic and therapeutic techniques, and a good knowledge of the functioning and resources provided by the local healthcare system.

In spite of these difficulties, an important part of acute CV care is initially delivered by non-experts. The Toolkit has been designed to provide guidance for rapid clinical decision-making to the non-experts involved in the initial management of patients with acute CV conditions as well as to the future experts, currently in training. We decided to design the Toolkit as simply as possible, based mostly on algorithms and tables, easy to use in the usual environments where initial acute cardiovascular care is provided (ambulances, ER, CCUs, ICUs...).

The Toolkit is an instrument to help make, accurately, the first decisions when managing patients presenting with the main CV symptoms or acute CV syndromes. Its content is based either on the latest clinical practice guidelines or the clinical experience of a number of European experts in each field when guidelines are not available. The Toolkit does not replace textbooks and other sources of information that need to be consulted to reach an optimal management of these patients.

All the effort put in by all authors and persons involved in the development of the Toolkit will be worthwhile if it means that one single additional patient with an acute CV syndrome survives or has a better outcome in Europe.

Héctor Bueno, MD, PhD, FESC
August 2013
Attachments:
Access this URL (http://host.bglot.com/cardiobgdl/EUGuidelines/ACC_Toolkit_Body.pdf)ACC_Toolkit_Body.pdf[ ]0 kB