Научен симпозиум Спектър на Белодробната артериална хипертония 04.12.2015 - PDFs

Спектър на Белодробната артериална хипертония

Покажи брой 
Заглавие
Доц. д-р Васил Велчев: Клиничен случай. БАХ или диастолна дисфункция при ВСП
Д-р Л. Димитров: Белодробна артериална хипертония при синдром на Айзенменгер
Д-р Пенчо Кратунков: Предоперативна оценка на белодробна хипертония при вродени сърдечни малформации
Доц. д-р Евгений Гошев: Рехабилитация при пациенти с пулмонална (артериална) хипертония
Доц. д-р Васил Велчев: Интервенции при ПАХ. Септостомия. Индикации, техника и клиничен случай
Доц. д-р Васил Велчев: Хронична тромбемболична белодробна хипертония
Д-р Благородна Каратанчева: Медикаментозна терапия
Доц. д-р Васил Велчев: Терапевтични подходи при лечение на БАХ
Доц. д-р Н.Младенов: Анестезия и пулмонална хипертония
Доц. д-р Пламен Петровски: Белодробна Артериална Хипертония – прогностични параметри и биомаркери