Училище за антиагреганти и антикоагуланти 2015

Училище за антиагреганти и антикоагуланти 2105

Покажи брой 
Заглавие
Доц. д-р Е. Манов: РЕАЛНАТА КЛИНИЧНА ПРАКТИКА СРЕЩУ ПРЕПОРЪКИТЕ НА ESC ОТ 2012 ЗА ПРОФИЛАКТИКА НА ИНСУЛТА ПРИ ПАЦИЕНТИ С ПМ: ДАННИ ОТ ПРОУЧВАНИЯ И РЕГИСТРИ
Проф. д-р Снежана Тишева, дмн, FESC: Какво да съобразяваме и какви са терапевтичните възможности при възрастни и ХБН
Д-р Детелина Луканова: Съвременни подходи в лечението на интермитентно клаудикацио
Д-р Николай Стоянов: Стент Тромбоза
Доц. Е. Кинова, дм: Предизвикателства в ежедневната употреба на антитромбозни средства при ОКС
Д-р Борислав Борисов: Пациент със СТЕМИ като усложнение на емболия
CLINICAL PRACTICE GUIDELINE: 2014 AHA/ACC/HRS Guideline for the Management of Patients With Atrial Fibrillation: Executive Summary
Д. Трендафилова: Кадиогенен шок – клиничен случай
Доц. Иван Груев д.м.: По-добри ли са витамин К- антагонистите?
Проф. д-р Снежана Тишева: НОАК при предсърдно мъждене- по добри ли са?